Motion estimation from point-plane correspondences

2015-07-20T02:51:30Z (GMT) by KOUROSH KHOSHELHAM
Direct method for 6-dof pose estimation from point-plane correspondences